(Trønderdebatt)

Gode folkevalgte. Etter planen skal dere få en orientering om den såkalte «Jacobsaken» under formannskapsmøtet i morgen. Det vil igjen komme informasjon om at kommunen leverer gode tjenester til innbyggere, noe man må ha tillit til at kommunaldirektøren har til intensjon å gjøre. Likevel, det dukker opp stadige medieoppslag om at forholdene på ingen måte er som det skal være.

Rett før jul behandlet formannskapet en høringsuttalelse til Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. I denne har kommunedirektøren vurdert: - Denne saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Tiltakene skissert i veilederen kan medføre økonomiske konsekvenser når de eventuelt blir iverksatt.

Her trengs en realitetsorientering. Oppslagene dere leser om i media er ikke enkeltstående hendelser som «uheldigvis» har oppstått innen BoA. Ei heller er det «vanskelige» pårørende som tidligere kommunalsjef på området har brukt som forklaring ovenfor oss. NFU representerer ikke de pårørende, vi representerer alle mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.

Situasjonen innen BoA er krevende og kan minne litt om en episode av TV-programmet «Hell's kitchen». Driveren forstår ikke hva som er galt, kjøkkenet leverer ikke og gjestene forsvinner - selv om en på papiret har fornøyde stamkunder.

Når Trondheim kommune gjennomfører brukerundersøkelser, kan en sammenligne det med hvordan nordmenn flest svarer i det servitøren kommer og spør: - Smakte maten? Forbausende mange svarer ja, til tross for at det er lite samsvar mellom bestilling og kjøkkenets leveranse. Over tid vil kjøkkenet gjennomføre effektivisering og kvaliteten blir ytterligere forverret. Likevel svarer gjestene at maten smakte - og like ofte får kommunen gode skår på sine interne evalueringer.

– Vi kan da ikke skjønne hva de klager over, de er jo fornøyde, er et sitat som kunne være fra Hells Kitchen og Trondheim kommunes egenevaluering av tjenestene.

Innbyggerne med behov for tjenester gjennom BoA er krevende kunder på en restaurant. De har behov for rimelig avanserte og store menyer. De er sultne må vite. Men alt for ofte disker kjøkkenet opp med en halv porsjon med «dagens». Er en sulten nok, takker en for maten og selvsagt svarer en at det smakte. Men, i det en går ut døra på restauranten er en fremdeles halvsulten.

Personer med utviklingshemming har vært sultne lenge. Statlige tilsyn viser at omfanget av nødvendig personlig assistanse og dekning av individuelle behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Trondheim kommune ikke unntatt. Kommunen er utrolig flink på å servere dagens. Effektive er de også, sett bort fra et høyt sykefravær hos de ansatte (17 prosent blant vernepleiere innen BoA i fjor) og offentlig ordskifte om en (u)kultur. Imens står driverne og peker på at dette går så bra så - fordi stamkundene er der. En glemmer at stamkundene gjerne ikke har andre valg, eller mulighet til å bytte spisested. Så gjelder også personer med utviklingshemming. I liten grad vil en person med utviklingshemming på selvstendig grunnlag flytte til en annen kommune for å spise på deres restaurant. I stor grad er de låst til å være stamkunder og takke for hver gang en får servering.

Dere er folkevalgte, dere representerer her eierne av restauranten. Eierne har folkets interesser, å gi en god, sunn og variert meny. Som inspirerer og engasjerer. Kan hende av og til en meny med litt dessert også. For å få til denne endringen må det til en nyåpning, ny meny og erkjennelse av at en halv porsjon «dagens» ikke passer alle. Kjøkkenet trenger nye råvarer, det må tenkes nytt. Hele organisasjonen må få en forståelse av at de er servicemedarbeidere, som åpent ønsker gjestene den beste opplevelsen. Vi kan ikke nok en gang akseptere at det hele bortforklares med «uheldig vinkling». Omfanget av kunder som, til tross for å si at maten smakte, ikke er fornøyd er for stort.

Gode eiere tør investere i gode konsepter. Når det kommer en nasjonal veileder, som forventes å komme i vår, settes standarden for ny meny. Det betyr også en kursendring, taktskifte og kan hende endres BoA som i dag bærer preg av vassen kantine seg til å bli en a la carte restaurant. Det trengs ikke hvit duk, det er tross alt hverdagen vi snakker om - men det trengs et løft fra standard halv porsjon «dagens» til fullverdig og variert kost ut ifra den enkeltes behov.

Vi har konsekvensvurdert og står fremdeles fast på at tjenesteområdet er underfinansiert med ca. 100 millioner kroner. Tenk dere hva det vil bety for kvalitetsøkning av servicenivået.

NFU Trondheim inviterer seg som selvskreven gjest i morgendagens nye konsept.