Nylig vedtok fylkesutvalget, etter forslag fra Ap, noe som ligner på et ultimatum: - Hvis det ikke blir full riving av jugendgårdene og bygging av bussfelt midt i veien, vil vi ikke være med på å gi penger til Elgeseter gate. Da kan Trondheim bare ha det så godt.

My way or the highway, hilsen cowboy-politikerne. Vedtaket bygger på feilaktige premisser og aktiv omskriving av historien. Blant annet påstanden om at det for lengst er bestemt at bussen skal kjøre midt i gata og at tre verneverdige hus skal rives. På dette feilaktige grunnlaget slutter fylkesordfører Tore Sandvik at alle som er uenig, vingler og ikke er til å stole på. Hvis påstanden hadde vært riktig, ville den rammet de fleste partiene i Trondheim bystyre. Mer om det senere.

En annen påstand er at alternativet til riving og midtstilte felt er at Elgeseter gate skal være akkurat som den er i dag. Uten noen som helst endringer. På dette feilaktige grunnlaget sluttes det at det ikke kan bevilges penger til oppgraderinger i Elgeseter gate.

Ap og flertallet i fylkeskommunen driver et maktspill for å presse Trondheims folkevalgte til å gi opp jugendgårdene - for å rydde plass til ei bredere gate der bussen kan kjøre midt i veien. Denne gangen bør Ap i Trondheim manne seg opp og og sette foten ned for fylkesordfører Tore Sandviks prestisjeprosjekt.

Ombygging av Elgeseter gate har vært tema i flere år. Bystyret skal vedta reguleringsplan for strekningen Prinsen kino til Byporten senere i år. Det er enighet om at gata skal utformes slik at bussen kommer raskt frem. Gata er byens hovedåre fra sør, og må ha kapasitet i henhold til det. Gata skal ha et permanent kjøremønster, permanente holdeplasser, tilrettelegging for effektiv trafikkavvikling, og forsterket bæreevne. Og, ikke minst, gata skal ha trygge overganger for fotgjengere, i et område hvor vi de kommende årene vil få mye mer folk og aktivitet.

To forhold er det uenighet om: Om jugendgårdene skal rives for å gi mer plass. Om bussen skal kjøre midt i gata på strekningen mellom Prinsen kino og Byporten. Arbeidet i Elgeseter gate finansieres av Miljøpakken. Altså av våre bompenger, samt bidrag fra staten. Kommunen, fylkeskommunen og staten må være enige om pengebruken. Ved uenighet skjer det ingenting. Da blokkeres saken. Det var en slik uenighet som forsinket miljøgate i Innherredsveien. Der brukte fylkesordfører Sandvik endog sin dobbeltstemme for å blokkere et vedtak om å bygge miljøgate.

De to spørsmålene det er uenighet om har vært behandlet politisk flere ganger, uten at det er endelig konkludert. I 2016 vedtok formannskapet i Trondheim enstemmig at reguleringsplanen skal holde muligheten åpen for både sidestilt og midtstilt busstrase. I 2017 vedtok et bredt flertall i bystyret at forslag til løsninger i Elgeseter gate skal inngå i reguleringsplanen for gata. I 2018 vedtok bystyret, etter forslag fra Ap med flere, at man også skulle vurdere hvordan jugendgårdene kan bevares og inngå som en del av en helhetlig utforming av Elgeseter gate.

I Høyre er det delte meninger om bevaring av jugendgårdene. Dersom det lar seg gjøre å bevare dem, samtidig som vi får en god trafikkløsning, er det bra. Høyre har hele veien vært kritisk til midtstilte felt. De krevere mer gatebredde enn sidestilte felt.

De kan bare gjennomføres på en kort strekning (som det tar fire minutter å kjøre), systemskifte i hver ende er komplisert og plasskrevende, det gir dårligere forhold for utrykningskjøretøyer, og det er mindre trafikksikkert for de som går til og fra holdeplassen. Midtstilte felt utløser opp mot en milliard kroner i investeringer. Det er unødvendig pengebruk når vi kan få gode løsninger til langt lavere kostnader.

Miljøpakken og Norconsult har utredet og sammenlignet de ulike alternativene i Elgeseter gate i en omfattende rapport. Når det gjelder kapasitet og fremkommelighet, peker rapporten på at bevaring av jugendgårdene vil ha negativ effekt om man velger midtstilte felt, mens riving eller bevaring har liten effekt om man velger sidestilt løsning. Hvis vi velger sidestilte felt, kan vi altså velge å bevare husene. Vinn-vinn.

Den samme rapporten fastslår også at man kan oppnå god fremkommelighet for bussen både ved midtstilt og sidestilt løsning. I gjennomgangen av tolv ulike trafikkløsninger for området fra Klostergata til Olav Kyrres gate, vurderes for øvrig en variant med sidestilt bussfelt som best, med hensyn til trafikkavvikling.

Ap i fylket og Ap i Trondheim må nå forhandle seg frem til en løsning for å unngå full stopp i Elgeseter gate. Jeg har god tro på at hensynet til byen vinner frem denne gangen også, som i Innherredsveien.

Bymiljøet, byens sjel og historie har en verdi som også fylkeskommunen må anerkjenne.