(Trønderdebatt)

Tordenskioldsparken i Trondheim har aldri vært så full. Den var ikke stor nok. Vi måtte snu scenen mot langsida på kirkeskipet til Vår Frue kirke for å få plass til flere. SV var der. Rødt var der. Ap var der. Fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og masse helt vanlig folk. Det var et historisk øyeblikk og vi var samla på grunn av èn sak - KrF hadde gått til angrep på abortloven og kvinners rett til selvbestemmelse.

Vi i SV hadde ett budskap da, og vi har samme budskap nå; Ingen tar lett på abort.

Abortdebatten burde vært en debatt med innestemme. Der vi opptrådte varsomt og tok hensyn til etikk, følelser og personlige erfaringer. Men angrepet fra KrF på kvinners rett til å bestemme over egen kropp, eget liv og egen framtid ble startskuddet for en polarisert debatt. “Greier du en - greier du to” - sa KrF leder Ropstad i beste sendetid, det er vanskelig å glemme. At abortspørsmålet ble gjenstand for en hestehandel om regjeringsmakt er svært kritikkverdig, da havner en viktig debatt bak lukkede dører med bare noen få til stede. Det er forståelig at kvinnebevegelsen med flere begynte å rope. En polarisert debatt om et svært sensitivt område tjener imidlertid ingen.

Aborttall her til lands viser en utvikling mot færre aborter generelt, og at det gjøres svært få senaborter. Det er ingen grunn til å tro at tallene vil øke med en endring av abortloven. Det ser vi fra andre land som ikke opererer med nemndsbehandling av abortspørsmål. Det gjennomføres senaborter i Norge i dag fram til uke 21+6 i svangerskapet. Det er ikke så allment kjent. SV har altså ikke vedtatt at vi vil tillate en ny ytterliggående grense for abort - som mange vil ha det til. Vi mener at kvinner som står i den utrolig vanskelige situasjonen det er, å være nødt til å gjennomgå en senabort, ikke skal være nødt til å forklare seg i en nemnd. Det er en unødvendig belastning i ei dramatisk livskrise. Senaborter handler om at man oppdager svært alvorlig sykdom hos fosteret. Eller at den gravide blir alvorlig syk og må få behandling som ikke er forenelig med graviditet. Det er ingen grunn til å mistenke at kvinner avbryter svangerskap sent i forløpet uten tungtveiende grunner. Ingen tar lett på abort.

SV mener at abortnemdene skal avvikles. Derfor må det lages en ny lov og en ny forskrift. Dagens lovverk balanserer hensynet til kvinnens selvbestemmelse og fosterets rettsvern, der sistnevnte øker utover i svangerskapet. Det må videreføres i en ny lov. Det skal særlig tungtveiende grunner til å gjennomføre svangerskapsavbrudd sent i svangerskapet i dag. Det bør fortsette å gjelde.

En endring av abortloven vil sannsynligvis føre til noen endringer på formuleringene som følger av nåværende lov, når det kommer til kriterier i vurdering av senabort. Det skal i så fall gjennom en grundig prosess med god forankring i de sterke fagmiljøene vi har på dette området.

SV har ikke vedtatt at fosterets rettsvern skal fjernes. Vi har heller ikke vedtatt å utvide dagens yttergrense for abort. Vi har derimot vedtatt noen prinsipper for hva som skal være den nye ordningen: at abortnemndene skal bort. At kvinners rett til selvbestemmelse skal styrkes. Og at kvinners rett til medisinsk og psykologisk helsehjelp i vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort skal styrkes og bli en rett. Med spesielt fokus på de kvinnene som gjennomgår senabort.

Fordi ingen tar lett på abort.