(Trønderdebatt)

Nidaros har omtalt en sak der vi har unntatt opplysninger i et brev avisa hadde bedt om innsyn i, på en måte vi ikke skulle gjort. Vi har unntatt opplysninger det ikke var grunnlag for å sladde. Vi har gjort en feil, og det beklager vi.

Hvert år går det ut mange tusen brev fra oss. Dette er saker som handler om tilskudd av penger, generelle uttalelser og dokumenter med svært sensitive og private ting. Vi bedriver offentlig forvaltning og er underlagt mange og viktige lover og forskrifter som grunnlag for det vi holder på med. Dette er viktig av mange grunner.

Vi er helt avhengig av å ha tillit fra befolkingen, samarbeidspartnere og ikke minst fra enkeltmennesker. Derfor er det også slik at vi ganske ofte skal bidra til at folk får ivaretatt sitt personvern. Det betyr at private og personsensitive ting ikke skal komme andre i hende enn de det gjelder. Dette er ivaretatt gjennom eget lovverk, både i offentlighetsloven og andre lover. Selv om dokumenter og vedtak inneholder slike opplysninger, så vil det oftest være slik at deler av dokumentet kan frigis for innsyn fra medier og andre, etter at det er bedt om det.

Hvert år behandler vi mange hundre slike saker og sladder tusenvis av sider. Dette går nesten bestandig bra, men ikke alltid. I saken som Nidaros nå omtaler har vi sladdet for mye, hvor det dessverre også kan skapes et inntrykk av at vi beskytter oss selv fra kritikk som er fremsatt mot oss.

Her har vi altså gjort en feil som er helt uakseptabel. Dette har også Utdanningsdirektoratet (Udir) slått fast i sin behandling av klagesaken. Selv om det hadde vært verre om vi hadde sladdet for lite og utgitt personsensitive opplysninger, så er det ikke en slik standard vi skal.

Da er det bare en ting å gjøre: Vi beklager.

Å gjøre feil skal gjøre vondt, så skal vi lære av dette i vår praksis videre.