Her kom det fram at de rødgrønne setter ytterligere av 50 millioner til læreverk i Trondheimsskolen, totalt 75 millioner i 2022, ifølge ordfører Rita Ottervik (Ap).

Det er et godt årsresultat, og koronakompensasjoner gitt av staten, som gjør at kommunen nå kan fordele omlag 120 millioner kroner.

– Vi satte av 25 mill tidligere til fagfornyelsen og nye 50 millioner nå, dette vil si at i 2022 gjør de rødgrønne et stort løft for barn/unge i Trondheim. De rødgrønne partiene ønsker en satsing på tidlig innsats og forebygging å legger inn 15 millioner til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagene. Vi fikk i løpet av pandemien urovekkende rapporter om flere familiekonflikter i tillegg er vi bekymra for uro i ungdomsgruppa, så vi fortsetter derfor satsingen på barneverntjenestene og styrker det oppsøkende arbeidet på Uteseksjonen. Vi sikrer også mer midler til helse- og rusforebyggende tiltak og til flere helsesykepleiere, skriver partiene i en pressemelding.

Rektor Lars Kvendbø ved Hoeggen skole er strålende fornøyd med læreboksatsingen:

– Dette blir et svært viktig løft for skolen. Vi har lærebøker i dag som er avleggs, noen over 10 år. Vi har måtte stensilere i lang tid. Nå setter jeg igang med lærebok-bestillinger, sier han til Nidaros.

– Cromebook er vel og bra, men vi kan ikke basere undervisning på det og stensiler. Man må ha lærebøker i tillegg!

Her er deres forslag punktvis:

Alternativt forslag punkt 1:

Bystyret vedtar kommunedirektørens innstilling punkt 1 med følgende tillegg:

Oppvekst

Fagfornyelsen 50 millioner

For å sikre at skolene våre har læremidler setter bystyret av ytterligere 50 millioner til innkjøp av dette, totalt 75 millioner i 2022. Bystyret erkjenner at behovet for læremidler ikke er dekket med dette beløpet, og vil måtte komme med ytterligere midler i økonomirapporter og handlings- og økonomiplan.

Omstillingsmidler spesialpedagogikk og tilrettelegging i barnehage 15 millioner

Bystyret tilfører 15 millioner kroner i omstillingsmidler for å dekke deler av forventet merforbruk til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage. Tidlig innsats forebygger og styrker, og barns behov skal dekkes selv i en krevende tid med konsekvenser av pandemien og omstilling til ny ressursfordelingsmodell.

Sommeraktiviteter for barn og unge 9 millioner

Bystyret bevilger 9 millioner til sommeraktiviteter for barn og unge. 8 millioner tas fra disposisjonsfondet, i tillegg disponeres 1 million fra økte statlige midler til bosetting av flyktninger. Bystyret fordeler 3 millioner til tilskudd lag og organisasjoner, 4 millioner til ekstra sommeraktiviteter på SFO også for barn som ikke har plass, 1 million til utvidet Science camp og 1 million øremerket til tilrettelegging for flyktningbarn/ungdommer.

Det forutsettes at midler til både tilskudd til organisasjoner og kommunens egne aktiviteter disponeres slik at flyktningbarn blir integrert og kan delta. Det er viktig at kostnader knyttet til utstyr,transport, egenandeler og lignende ikke blir en begrensing for deltagelse for lavinntektsfamilier. Bevilgningene kan også disponeres til økte åpningstider i haller om dette bidrar til økt aktivitet.

Helsesykepleiere 0,5 millioner

Det avsettes 0,5 millioner for å fremskynde opptrapping av helsesykepleiere. Opptrappingen er budsjettert med helårseffekt fra 2023 og kommunedirektøren bes iverksette ansettelsesprosesser slik at stillingene kommer på plass så snart som mulig.

Helse og eldre

Aktiviteter for eldre og sommerjobber for ungdom 2 millioner

Antall ungdommer som får tilbud om sommerjobb gjennom Ung i jobb på sykehjemmene sommeren 2022 økes, og tiltaket tilføres 1 million til dette. Det avsettes 0,3 millioner til sommerjobber for ungdom i ordningen Eldre møter unge (EMU) som er aktivitetstilbud for ensomme hjemmeboende eldre. Beløpet vil sikre 8-10 ungdommer sommerjobb og gi eldre et aktivitetstilbud gjennom sommeren. 0,7 millioner går til styrking av aktiviteter på helse og velferdssenter, slik at flere aktiviteter kan gjennomføres.

Videreutvikle studentstillinger på helse og velferdssentrene

Fysioterapistudent stillingene er viktige bidragsytere på to av våre sykehjem. Videre satsing må avklares gjennom politisk sak. Bystyret ber kommunedirektøren åpne opp for også andre studentgrupper innen helse ut over sykepleiestudenter og fysioterapistudenter og legge frem en sak som vurderer erfaringer og kostnader på dette i tilknytning til behandlingen av Handlings og økonomiplanen for 2023.

Arbeid og sosial

Barnevern 4,8 millioner

Bystyret fremskynder opptrapping i barnevernsadministrasjonen med halvårseffekt på 0,8 millioner i 2022. Vi justerer i tillegg budsjettrammen for tiltak barnevern med 4 millioner for å dekke et forventet merforbruk.

Uteseksjonen 2,4 millioner

Bystyret fremskynder den planlagte styrkingen av uteseksjonen, for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet, til 2022. Videre styrker vi uteseksjonen med 1,6 millioner for å sikre at det byomfattende oppsøkende arbeidet med ungdom i utenforskap ikke svekkes i år som følge av oppbygging av tiltaksteam på bydel. Videre finansiering av denne styrkingen vil vi komme tilbake til i handlings - og økonomiplanen, budsjett 2023.

Helse- og rusforebyggende tiltak etter søknad 2 millioner

Potten som heter “helse- og rusforebyggende tiltak” økes med 2 millioner for 2022 i anledning frivillig året. Dette kan gå både til brukerorganisasjoner, ordinære frivillige organisasjoner og ideelle aktører.

Gjennomgang av tilskuddsordningen innen helse og rusforebygging

Kommunedirektøren bes om å legge fram en sak i tilknytning til behandlingen av handlings og økonomiplanen som både vurderer nivået på tilskuddsordningen videre og vurderer om en eventuell oppdeling av potten inn mot ulike formål og organisasjoner er hensiktsmessig. Det er mange ulike organisasjoner og ideelle aktører som får kommunale tilskudd. Om tilskuddsordningene i dag tar godt nok hensyn til ulike behov og muligheter for både organisasjoner og andre må vurderes.

BOA - vedlikehold

Bystyret ber kommunedirektøren redegjøre for vedlikehold- og oppussingsbehov i kommunens bo- og aktivitetstilbud og foreslå finansiering av behovene i forbindelse med andre økonomirapport.

BOA - arbeidsmiljø, omdømme, sykefravær og turnover

Bystyret ber kommunedirektøren om å opprette et partssammensatt utvalg for en forsterket innsats for å forbedre forholdene i Bo - og aktivitetstilbudene. Utvalget skal inkludere arbeidsmiljøenheten, tillitsvalgte, personaltjeneste og enhetsledere på området. Utvalget må komme fram til hvilke tiltak det vil være aktuelt å sette inn på kort og lengre sikt for å forbedre nærhet til ledelse, få bukt med høy turnover og sykefravær, foreslå tiltak for rekruttering og hvordan kommunen kan forbedre omdømme til tjenestene.

BOA - om bedre grunnlag i andre økonomirapport

Bystyret ber kommunedirektøren i andre økonomirapport beskrive den økonomiske situasjonen mer detaljert innenfor de ulike områdene i BOA. Midlene som ble tilført feltet i bystyremøte april i 2022 og endringene i organisering av tjenestetilbudet som er igangsatt, gjør at vi må se på budsjettjusteringer på nytt i andre økonomirapport.

Areal og samferdsel/byutvikling

Veivedlikehold 12 millioner

Slitasjen på våre veier er betydelig etter årets vinter, og bystyret øker årets bevilling til veivedlikehold med 12 millioner i 2022, hvorav 2 millioner øremerkes til merking og asfaltering av sykkelveier. For øvrig skal midlene gå til ekstra asfaltering av både gangveier og bilveier.

Infrastruktur førerløs ferje 2,7 millioner

Bystyret bevilger 2,7 millioner investeringer i infrastruktur. Å prøve ut førerløs ferje i kanalhavna vil bidra til teknologi- og næringsutvikling. For teknologihovedstaden Trondheim er det viktig at byutvikling fremmer innovasjon. På sikt vil det utvikles nye mobilitetsløsninger for Trondheim og andre byer som bruker vannet til mobilitet.

Naturrestaurering 2 millioner

Ved å iverksette flere restaureringstiltak vil det i større grad være mulig å styrke naturmangfoldet i kommunen. For de bynære markaområdene vil det være forebyggende naturrestaurering å forhindre naturslitasje ved å bygge og vedlikeholde et mer robust nettverk av stier. Bystyret tilfører derfor ytterligere 2 millioner kroner til naturrestaurering.

Midlertidige tiltak i byrommet 1 million

Mens flere byrom, som for eksempel Elsa Laula Renbergs plass og Fjordgata, venter på permanent opprustning er det viktig med midlertidige tiltak av god kvalitet. Bystyret tilfører 1 million kroner til heve kvaliteten og gi økte muligheter for etablering av elementer i byrommet, som sitteplasser, lekeapparat og beplantning med mer. Målet er å øke midtbyens attraktivitet for barnefamilier.

Lekeplasser 1 million

Bystyret styrker budsjettet til lekeplasser med 1 million.

Byrom 0,9 million

Bystyret styrker budsjettet til byrom med 0,9 million.

Nyhavna Utvikling

Aktivitet på Strandveikaia er viktig for transformasjon og er en ønsket utvikling av offentlig eiendom som blir viktig for hele Nyhavna. Havferd AS vant anbudskonkurransen om å utvikle “pilotprosjekt Skur 53” og har pådratt seg kostnader som vanligvis dekkes av grunneier. Grunneier er nå Nyhavna Utvikling AS. Bystyret setter av inntil 5 millioner fra disposisjonsfondet og ber kommunedirektøren raskt legge frem en sak for formannskapet som viser påløpte kostnader for nødvendig infrastruktur og grunnarbeid.

Bylivsstrategien Piloter og hendelser

Bystyret ønsker en videreutvikling av Strandveikaia i tråd med bylivsstrategien “Piloter og hendelser” og ber kommunedirektøren sammen med Nyhavna Utvikling AS, legge frem en sak om investeringsbehov og driftsform.

Kultur og Idrett

Instrumenter kulturskolen 2 millioner

Bystyret gir kulturskolen 2 millioner i 2022 for å kunne kjøpe nye instrumenter, både for å skifte ut slitte instrumenter og for å ta høyde for økt antall elevplasser ved kulturskolen.

Instrumentfond skolekorps 1,5 millioner

Bystyret øker instrumentfond for skolekorps med 1,5 millioner

Stimuleringsmidler voksenkorps 1,5 millioner

Bystyret setter av en pott til korps for voksne, midlene skal kunne gi korps støtte til ekstra innleie av dirigenter, å arrangere seminar for sine musikere og støtte til innkjøp av større instrumenter

Utstyr bibliotek 1,5 millioner

Bystyret setter at 1,5 millioner til kjøp av ulikt utstyr ved byens bibliotek, dette kan være både bøker, låneutstyr som verktøy, symaskiner og el-lastesykler. Utlånstilbudet av el-lastesykler skal utvides til flere avdelinger.

Utstyr idrettshaller/idrettsflater 1 millioner

Bystyret setter at 1 million til å supplere våre idrettshaller med nødvendig utstyr.

Regnbueflagg 0,5 millioner

Regnbueflagget symboliserer mangfold, og skal kunne brukes for eksempel under Trondheim Pride, som i år arrangeres 2.-11. september. Blant kommunale enheter er det kun to barneskoler som har regnbueflagg i tillegg til rådhuset. Bystyret tilfører 500 000 kroner for å kunne kjøpe inn stangflagg til skoler, helse- og velferdssenter og kulturhus, som har flaggstang, samt balkongflagg til barnehager og andre kommunale enheter.

Styrk potten for idrettsarrangementer 0,1 million

Potten for idrett og arrangementstilskudd styrkes med 0,1 million, dette for og imøtekomme behovene for støtte til de større "ordinære" idrettsarrangementene slik som NM, UM, veteran- og studentermesterskap.

Leie av fylkeskommunale anlegg høsten 2022

Trøndelag fylkeskommune skal behandle sak angående gratis hall og baneleie i fylkeskommunale anlegg, men vedtaket/ordningen vil ikke kunne iverksettes i inneværende budsjettår. Om fylkeskommunen åpner for en slik ordning fra 2023 kan Trondheim kommune vurdere å ta kostnadene for høsten 2022. Kommunedirektøren bes komme tilbake med sak til politisk behandling om dette etter at fylkeskommunen har fattet besluttning om ordningen.

Kolstad

Kommunedirektøren bes sikre at gymsalen ved Kolstad skole er tilgjengelig for frivilligheten og kommer tilbake om nødvendig med behov for tilskudd til økte driftskostnader eller investeringer.