Det er ingen hemmelighet at 2022 ble et svært krevende år for norske tog og det norske jernbanenettet. Dette går klart hardest ut over de som i sin hverdag er avhengig av toget for å komme seg til og fra jobb. Punktligheten i 2022 var på 87,8 prosent for persontog og 76,2 prosent for godstrafikk ifølge Bane NOR.

Det betyr i praksis at norske tog i snitt er forsinket eller innstilt minst en gang i uka. Dette inkluderer ikke planlagt arbeid på linja som fører med seg ytterligere innstillinger og buss for tog.

20 879 timer er den samlende summen med forsinkelser for 2022. Ikke siden 2010 har punktligheten vært lavere, forsinkelsene flere og innstillingene mer utbredt. Bak hver time med forsinkelse er det flere hundre mennesker som kommer for seint til jobb eller som ikke kommer hjem til barna sine før de må legge seg. De samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av innstillinger og forsinkelser er dårlig eller fullstendig ubelyst.

Jeg og Trondheim SV mener derfor at det må en langt mer ambisiøs togpolitikk til i Norge for å få togene langt mer operative. Vi må oppjustere ambisjonen om et nasjonalt punktlighetsmål til minst 95 prosent for alle tog. Både persontog og godstog. Dette er god næringspolitikk fordi det sikrer at varer og tjenester blir levert i tide.

Det er god klimapolitikk, fordi det flytter transport over land fra vei til bane. Det er god familiepolitikk fordi alle mammaer og pappaer som skal hjem med toget sitt kan forvente å komme hjem til oppsatt rutetid. For å belyse den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å oppnå dette målet vil vi be transportøkonomisk institutt gjøre en beregning på hva vi i dag taper på togforsinkelser på det norske jernbanenettet, og investere i jernbanen tilsvarende minst det beregnede årlige samfunnsøkonomiske tapet.

Året avsluttes med kanskje tiårets samferdsels maga plask med «åpningen» av Follobanen. Avisene og mediene har vært fulle av ulike skriverier om både hvorfor og hvordan tunnelen til 36 milliarder ikke kan tas i bruk, men uavhengig av årsak er hele bildet godt egnet til å illustrere det komplette kaoset jernbanereformen utgjør.

Derfor vil vi igjen samle togene i færrest mulig organisasjoner for å sikre ansvarlig og kostnadseffektiv drift av norsk jernbane. Samferdsel er ikke et privat gode som egner seg for markedsstyring og profitt. Samferdsel er samfunnskritisk infrastruktur for at folk skal få hverdagen sin til å gå opp.

Trondheim SV er overbevist om at de store samfunnsoppgavene slik som operasjon og drift av samfunnskritisk infrastruktur best løses i fellesskap. Derfor vil vi samle norsk jernbane i kun det nødvendige antallet organisasjoner og sikre at midlene bevilget til jernbane går til drift og vedlikehold av norsk jernbane og ikke unødvendig byråkrati.